असली ठिबक नेटाफिम ठिबक

कपाशी पिकासाठी नेटाफिमचे कमी अंतर व कमी डिस्चारचे ड्रिपर्स ठरत आहे वरदान

कमी पाण्यात संपूर्ण पट्टा ओलिताखाली
कंदमाशी व कुजसाठी ठिबकद्वारे ड्रेचिंग
जमिनीतील पाणी व हवेचा समतोल
उत्पादनात भरघोस वाढ

Netafim Inquiry